۱۳۹۱ مرداد ۹, دوشنبه

تداوم پریشان گویی ها و جعلیات پرچم دار بنام پانترک ها حسین محمد زاده صدیق


اندر احوالات پریشان گویی ها و یاوه سرایی های مشتی وطن فروش و تجزیه طلب همین بس که تا دیروز در انکار و عدم پذیرش وجود کلمه « آذری » در همه اشکال نوشتاری و معانی آن ، چه در مفهوم زبانی و چه در مفهوم نژادی ، گوش زمین و زمان را کر کرده بودند ، اما امروز شاهد آن هستیم که پرچم دار بنام این کوته فکران یعنی حسین محمد زاده صدیق در چرخشی شرم آور در کتاب سراسر دروغ و تحریف خود یعنی (( فرضیه زبان آذری و کسروی )) می نویسد : « زبان ترکی آذربایجانی را در ایران همیشه ترکی نامیده اند و در متون کلاسیک اسلامی ترکی ، عربی و فارسی نظیر دیوان الغات ترک ، الادراک ، صوره الارض ، المسالک و الممالک ، مروج الذهب ، حدود العالم ، نزهه القلوب و غیره ، گاه آن را آذیه ،آذریه ، آذی ، آسی ، آزی ، آذری نیز گفته اند » این آشفته گویی ها و تغییر سخنان پی یا پی تنها نشان از درماندگی و عدم توانایی پاسخگویی در مقابل منابع معتبر و دست اول تاریخی و ادبی می باشد.

                                           حسین محمد زاده صدیق


پاینده ایران و ایرانی 


وحید رنجبری آذرآبادگانی
منبع :
______________________________________

کتاب «فرضیه زبان آذری و کسروی» نوشته حسین محمد زاده صدیق